Privaatsuspoliitika

1. Üldsätted

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja Morna Õnne talu OÜ (edaspidi andmetöötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel. 
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
3.1.1. Ees- ja perekonnanimi;
3.1.2. Sünnikuupäev;
3.1.3. Telefoninumber;
3.1.4. E-posti aadress;
3.1.5. Kohaletoimetamise aadress;
3.1.6. Arvelduskonto number;
3.1.7. Maksekaardi detailid;

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f);
a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;
c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta
3.4.3. Töötlemise eesmärk – e-poe teenuste toimimise tagamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta
3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta
3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele
3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus
Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 1 aasta
3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja. Andmetöötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 1 aasta.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda e-poe klienditoe poole aadressil georg45@gmail.com.
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest booking.mornamaa.ee kaudu.

 

Privacy policy

1. General provisions

1.1. This privacy policy regulates the principles regarding the collection, processing and storage of personal data. Personal data is collected, processed and stored by the responsible personal data processor Morna Õnne talu OÜ (hereinafter the data processor).
1.2. A data subject in the sense of the privacy policy is a customer or other natural person whose personal data is processed by the data processor.
1.3. A customer in the sense of the privacy policy is anyone who buys goods or services from the website of the data processor.
1.4. The data processor complies with the principles of data processing stipulated in legislation, among other things, the data processor processes personal data legally, fairly and securely. The data processor is able to confirm that personal data has been processed in accordance with the provisions of legislation.

2. Collection, processing and storage of personal data

2.1. The personal data that the data processor collects, processes and stores is collected electronically, mainly via the website and e-mail.
2.2. By sharing his personal data, the data subject gives the data processor the right to collect, organize, use and manage personal data for the purposes specified in the privacy policy, which the data subject directly or indirectly shares with the data processor when purchasing goods or services on the website.
2.3. The data subject is responsible for ensuring that the data provided by him is accurate, correct and complete. Knowingly providing false information is considered a violation of the Privacy Policy. The data subject is obliged to immediately notify the data processor of changes in the provided data.
2.4. The data processor is not responsible for damage to the data subject or third parties caused by the data subject providing false information.

3. Processing of personal data of customers

3.1. The data processor may process the following personal data of the data subject:
3.1.1. First and last name;
3.1.2. Date of birth;
3.1.3. Phone number;
3.1.4. E-mail address;
3.1.5. Delivery address;
3.1.6. Current account number;
3.1.7. Payment card details;

3.2. In addition to the above, the data processor has the right to collect data about the customer that are available in public registers.
3.3. The legal basis for personal data processing is Article 6(1)(a), (b), (c) and (f) of the General Regulation on Personal Data Protection.
a) the data subject has given his consent to process his personal data for one or more specific purposes;
b) the processing of personal data is necessary for the performance of a contract concluded with the participation of the data subject or for taking measures prior to the conclusion of the contract in accordance with the request of the data subject;
c) the processing of personal data is necessary to fulfill the legal obligation of the data controller;
f) the processing of personal data is necessary in the case of a legitimate interest of the data controller or a third party, unless such interest is outweighed by the interests of the data subject or the fundamental rights and freedoms for which personal data must be protected, especially if the data subject is a child.
3.4. Processing of personal data according to the purpose of processing:
3.4.1. Purpose of processing – security and safety
The maximum period of storage of personal data – according to the deadlines specified in the law
3.4.2. Purpose of processing – order processing
The maximum period of storage of personal data – 1 year
3.4.3. Purpose of processing – ensuring the functioning of e-shop services
The maximum period of storage of personal data – 1 year
3.4.4. Purpose of processing – customer management
The maximum period of storage of personal data – 1 year
3.4.5. Purpose of processing – financial activity, accounting
The maximum period of storage of personal data – according to the deadlines specified in the law
3.4.6. Purpose of processing – marketing
The maximum period of storage of personal data – 1 year
3.5. The data processor has the right to share customers’ personal data with third parties, such as authorized data processors, accountants, transport and courier companies, companies providing transfer services. The data processor is the responsible processor of personal data. The data processor transmits the personal data necessary for making payments to the authorized processor Maksekeskus AS.
3.6. When processing and storing the personal data of the data subject, the data processor implements organizational and technical measures that ensure the protection of personal data against accidental or illegal destruction, modification, disclosure and any other illegal processing.
3.7. The data processor stores the data of data subjects depending on the purpose of the processing, but not longer than 1 year.

4. Rights of the data subject

4.1. The data subject has the right to get access to his personal data and to consult them.
4.2. The data subject has the right to receive information about the processing of his personal data.
4.3. The data subject has the right to supplement or correct inaccurate data.
4.4. If the data processor processes the data subject’s personal data on the basis of the data subject’s consent, the data subject has the right to withdraw the consent at any time.
4.5. The data subject can contact the e-store customer support at georg45@gmail.com to exercise their rights.
4.6. The data subject can file a complaint with the Data Protection Inspectorate to protect his rights.

5. Final Provisions

5.1. These data protection conditions have been drawn up in accordance with Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons in the processing of personal data and the free movement of such data and on the repeal of Directive 95/46 / EC / EC (General Regulation on the Protection of Personal Data), Personal Data Protection of the Republic of Estonia law and legislation of the Republic of Estonia and the European Union.
5.2. The data processor has the right to partially or completely change the data protection conditions by notifying the data subjects of the changes via www.mornamaa.ee.

© 2024 Morna Õnne talu
0
    0
    Sinu ostukorv
    Ostukorv on tühiTagasi poodi